Wednesday, 1 May 2019

China: Zhujiajiao, Shanghai

The ancient canal town of Zhujiajiao, near Shanghai.